سوالات متدوال

موسسه معاک وابسته به چه سازمان یا ارگانی است؟

موسسه معاک یک موسسه مردم‌نهاد بوده و به هیچ سازمان یا ارگان دولتی وابسته نبوده و از طرف دولت هیچ حمایتی دریافت نکرده و صرفا با کمک های مردمی و حمایت نیکوکاران اداره می‌شود