گزارش عملکرد هیئت مدیره

آشنایی با معاک
هیئت امنا
هیئت امناء و هیئت مدیره

آشنایی با اعضای هیئت امناء و هیئت مدیره

null
اهداف و چشم اندازها

آشنایی با اهداف و چشم اندازهای سازمانی

مهدی اسکندری
پیام مدیرعامل

پیام مدیرعامل موسسه

null
ارتباط با معاک

تماس با خیریه معاک

گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور۱۳۹۷

برای دریافت گزارش می توانید با انتخاب لینک های زیر فرمت دلخواهتان را دانلود کنید، همچنین برای مطالعه آنلاین کافی است روی تصویر جلد گزارش  کلیک کنید
پس از بارگذاری کتابچه، آن را ورق زده و در صورت نیاز می توانید در حالت تمام صفحه مطالعه کنید

فهرست