هیئت امناء و هیئت مدیره

آشنایی با معاک
null

معرفی معاک

null
اهداف و چشم اندازهای سازمانی معاک
null
پیام مدیرعامل
null
ارتباط با معاک

هاشم سلیمی آشتیانی

عضو هیئت امناء

محمدرضا دودمان فیروزسالاری

عضو هیئت امناء و نایب رییس هیئت مدیره

حسین میرزازاده منفرد

عضو هیئت امناء و رییس هیئت مدیره

محمود شریعتی نیاسر

عضو هیئت امناء و عضو اصلی هیئت مدیره

صدرالدین دانش آشتیانی

عضو اصلی هیئت مدیره

نصراله فلاح

عضو هیئت امناء و عضو اصلی هیئت مدیره

ناصر شفائی نیک

عضو هیئت امناء و عضو علی البدل هیئت مدیره

سمانه دودمان فیروزسالاری

عضو هیئت امناء

مجید توکل

عضو هیئت امناء

فیروز شادامروز

عضو هیئت امناء

حسن جلادتی

عضو هیئت امناء و بازرس علی البدل هیئت مدیره

حسین اصفهانی

عضو هیئت امناء

امیر فارانی ثانی

عضو هیئت امناء و بازرس اصلی هیئت مدیره

رضا شادامروز

عضو هیئت امناء و عضو علی البدل هیئت مدیره

حسین بیات دادالهی

عضو هیئت امناء

بهنام خرسند

عضو هیئت امناء

مهدی اسکندری

مدیرعامل

فهرست