فرآیند پذیرش

در خیریه معاک

ابتدای مسیر کمک رسانی و امور خیریه معاک شناسایی مددجویان است . شناخت افراد نیازمند و بررسی صحت و سقم مددجویی آنها یکی از مهمترین مسئولیت های معاک است . شورای پذیرش معاک از طرق مختلف به شناسایی نیازمندان منطقه می پردازد . پیگیری وضعیت مراجعات مستقیم نیازمندان ، شناخت از طریق اشخاص مرتبط با مؤسسه خاصه معتمدین محله، ارتباط با مدارس منطقه و شناسایی خانواده ها و دانش آموزان نیازمند از مهمترین راههای شناخت و تحقق اهداف و مأموریت های سازمانی است .
پس از تشخیص صحت وضعیت نیازمندی شورای پذیرش اقدام به تشکیل پرونده نموده و با توجه به شرایط توان جو اقدامات و کمک های لازم انجام می گیرد .
اشکال پذیرش توان جویان

مراجعه حضوری به مؤسسه

معرفی توان جو از طریق مدرسه

معرفی از طریق اشخاص مورد وثوق مؤسسه

مراحل پذیرش
افراد بعد از مراجعه حضوری و مصاحبه با مددکاران مؤسسه (گروه پذیرش و تحقیقات) ارزیابی می شوند و مدارک مورد نیاز از آن ها برای تشکیل پرونده دریافت می شود، بعد از این مرحله پرونده خانواده در نوبت تحقیقات قرار می گیرد و تیم تحقیقاتی مؤسسه برای بازدید حضوری به منزل ایشان مراجعه می کنند. و مجددا با اعضای خانواده مصاحبه می شود و بعد از پایان این مرحله پرونده برای تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت به شورای خیریه برده می شود و با توجه به نیاز و یا عدم نیاز خانواده و همچنین با توجه به مقررات مؤسسه پرونده پذیرفته و یا رد می شود. خانواده با توجه به سطح نیازمندیشان در گروهای مختلف حمایتی قرار می گیرند.

فهرست