فرآیند پذیرش

ابتدای مسیر کمک رسانی و امور خیریه معاک شناسایی مددجویان است . شناخت افراد نیازمند و بررسی صحت و سقم مددجویی آنها یکی از مهمترین مسئولیت های معاک است . شورای پذیرش معاک از طرق مختلف به شناسایی نیازمندان منطقه می پردازد . پیگیری وضعیت مراجعات مستقیم نیازمندان ، شناخت از طریق اشخاص مرتبط با مؤسسه خاصه معتمدین محله، ارتباط با مدارس منطقه و شناسایی خانواده ها و دانش آموزان نیازمند از مهمترین راههای شناخت و تحقق اهداف و مأموریت های سازمانی است .
پس از تشخیص صحت وضعیت نیازمندی شورای پذیرش اقدام به تشکیل پرونده نموده و با توجه به شرایط توان جو اقدامات و کمک های لازم انجام می گیرد

اشکال پذیرش

مراجعه حضوری به مؤسسه

معرفی از طریق اشخاص مورد وثوق مؤسسه

معرفی توان جو از طریق مدرسه

مراحل پذیرش

افراد بعد از مراجعه حضوری و مصاحبه با مددکاران مؤسسه (گروه پذیرش و تحقیقات) ارزیابی می شوند و مدارک مورد نیاز از آن ها برای تشکیل پرونده دریافت می شود، بعد از این مرحله پرونده خانواده در نوبت تحقیقات قرار می گیرد و تیم تحقیقاتی مؤسسه برای بازدید حضوری به منزل ایشان مراجعه می کنند. و مجددا با اعضای خانواده مصاحبه می شود و بعد از پایان این مرحله پرونده برای تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت به شورای خیریه برده می شود و با توجه به نیاز و یا عدم نیاز خانواده و همچنین با توجه به مقررات مؤسسه پرونده پذیرفته و یا رد می شود. خانواده با توجه به سطح نیازمندیشان در گروهای مختلف حمایتی قرار می گیرند.