تجهیز کارگاه نجاری

پایان‌یافته
780000000ريال

مبلغ موردنیاز

780000000 ريال

مبلغ تامین‌شده

14 نفر

حامیان تا کنون

درصد تحقق 100%
سپاس از حمایت‌های شما

مهلت حمایت از این پویش به اتمام رسیده است

آخرین پرداخت‌های کمپین
نام نیکوکار
مبلغ پرداختی
ناشناس
120000تومان

تامین ادوات سنگین برای افزایش ظرفیت کارگاه درودگری

محرومیت زدایی پایدار از طریق مهارت‌آموزی و ایجاد اشتغال

سایر پویش‌ها