درباره معاک
درباره معاک

اهداف کلان و خط مشی معاک

معرفی معاک

اهداف کلان معاک

توسعه کمی و کیفی معاک متناسب با نیاز­های منطقه

بهبود مستمر وضعیت آموزشی و تربیتی توانجویان

تأمین نیاز­های اساسی توانجویان در حوزه ­های معیشتی، درمان، ازدواج و مسکن

تأمین منابع مورد نیاز مؤسسه از محل کمک­ های مردمی و اجرای پروژه­ های درآمدزا و سرمایه گذاری­ های پایدار

بهبود مستمرکارآمدی و توانمندی­ های حرفه ای منابع انسانی ( پرسنل ستادی و آموزشی)

بهبود مستمر خدمات اداری و پشتیبانی معاک

کمک به خودکفائی و تأمین شغل مناسب برای سر­پرستان خانواده­ های تحت پوشش

معرفی معاک
خط مشی معاک

موسسه معاک به عنوان یکی از موسسات خیریه شهر تهران و در چارچوب اهداف کلان سازمانی، خط مشی کمی و کیفی خود را اینگونه ترسیم کرده است:

  • کسب رضایت ذینفعان
  • کسب رضایت خیرین، نیازمندان و کارکنان در چارچوب فعالیت های اصلی سازمانی
  • افزایش پوشش خانواده های نیازمندی که دارای فرزند محصل می باشند. (متناسب ظرفیت سازمانی)
  • افزایش کیفیت خدمات معاک به توانجویان، به گونه ای که بهترین و بیشترین خدمات موسسه به نیازمندترین و شایسته ترین توانجویان تخصیص یابد. (با اولویت خدمات فرهنگی و آموزشی).
  • آموزش و توسعه منابع انسانی
  • جذب و استخدام کارکنان مورد نیاز موسسه، رشد و ارتقاء آنان با تکیه بر آموزش مستمر در کلیه سطوح
  • ارتقاء مستمر سیستم ها از طریق بهبود در تمامی شاخص های موثر بر فرآیندها با توجه به استانداردهای سازمانی
  • کاهش هزینه های ستادی و افزایش بهره وری
  • حصول اطمینان از انجام صحیح و کامل کارها به منظور جلوگیری از تکرار کارها، کاهش هزینه ها و اتلاف زمان و نهایتا افزایش بهره وری سازمانی