یلدای آموزشی

موفق
100000000 ريال

مبلغ موردنیاز

100000000 ريال

مبلغ تامین‌شده

65 نفر

حامیان

تاریخ شروع

100000000ريال

مبلغ موردنیاز

100000000 ريال

مبلغ تامین‌شده

65 نفر

حامیان تا کنون

مبلغ تامین‌شده تا این لحظه
100%

قوانین و شرایط پویش

آخرین پرداخت‌های کمپین
ناشناس
10000تومان